29.1.10

Gymnasteg yr Urdd - Urdd Gymnastics


Llongyfarchiadau genethod! Cyntaf ac ail i Ysgol Kingsland yng nghystadleuaeth Rhanbarth Mon - pob lwc yn Aber!

Congratulations girls! First and second place to Ysgol Kingsland in the Anglesey Qualifiers - good luck in Aber!

28.1.10

Cyfri ymlaen - Counting on

Mathemateg yn y Dosbarth Derbyn...

Mathematics in the Reception Class...

Trydan Bl2/3 - Electricity Yr2/3


27.1.10

Heddwch - Peace


Beth ydi 'heddwch'? Ydych chi'n cytuno efo'r atebion yma tybed!?

What is 'peace'? Do you agree with these answers?!

Cerdd - Music


25.1.10

Hiliaeth - Racism


Mae Blwyddyn 6 wedi bod yn gwylio'r DVD 'Show Racism The Red Card' i gael syniadau ar gyfer eu prosicetau animeiddio...

Year 6 have been watching the 'Show Racism The Red Card' DVD in order to get ideas for their animation project...


Gymnasteg - Gymnastics

Mae'r genethod bron yn barod ar gyfer cystadleuaeth yr Urdd!

The girls are almost ready for the Urdd competition!

21.1.10

Bird-Life International


Thank you to Mr Stephen Roberts, Anglesey Aluminium's Acting Senior Environmentalist who presented the school with the 2008/09 Bird-Life International event log today following our involvement in the bird-spotting challenges in recent years.


Diolch i Mr Stephen Roberts, Alwminiwm Mon, am gyflwyno'r ysgol efo loglyfr Bird-Life International yn dilyn ein ymweliadau yn ystod 2008/09 i Benrhos i gyfri adar.

Arch Noa - Noah's Ark

Darllen - Reading


PARENTS AND CHILDREN READING: GUIDELINES FOR PARENTS

“To learn to read, children need the attention of one patient adult, or an older child, for long enough to read something that pleases them both. A book, a person, and shared enjoyment; these are the conditions of success.”


PLANT A RHIENI YN DARLLEN – CANLLAWIAU I RIENI

* Cofiwch dreulio cyfnod o amser yn darllen. Rhyw chwarter awr sy’n delfrydol.
* Peidiwch a phoeni os nad ydych wedi arfer darllen i rywun arall.
* Mae’n bwysig fod y ddau ohonoch yn eistedd gyda’ch gilydd yn gyfforddus.
* Mae’n bwysig fod eich plentyn yn gallu gweld y llyfr yn iawn er mwyn ei ddilyn.
* Mae’n bwysig ichi ddangos rhediad y stori yn y llyfr fel bod y plentyn yn gallu dilyn.
* Mae’n bwysig canmol yn reolaidd.
* Mae’n bwysig eich bod yn darllen i’ch plentyn ar adegau gan phwyntio at y geiriau wrth fynd ymlaen.
* Cofiwch os bydd plentyn methu darllen gair – roi help iddo a gadael iddo ddarllen y frawddeg eto. * Mae’n bwysig cofio fod angen siarad am yr hyn sy’n cael ei ddarllen; siarad am y lluniau, trafod y stori a holi’r plentyn.
* Mae’n bwysig gorffen ar nodyn hapus bob amser.
* Wrth wrando ar stori mae plentyn yn tyfu yn emosiynol ac yn ieithyddol.
* Mae plentyn sydd yn darllen i blentyn yn creu perthynas agosach rhwng y ddau ac mae yn un ffordd i blentyn gysylltu darllen a phrofiadau pleserus.
Reading tips:

* Remember to spend a reasonable amount of time reading with your child: two minutes is not long enough, an hour is too long.
* Don’t worry if you’re not used to reading aloud to someone else!.
* It is important for both of you to sit together comfortably.
* It is important for your child to be able to see the book properly in order to follow.
* It is important to praise, little and often.
* It is important that you read to your child sometimes and point to the words as you go along.
* Remember if your child is having difficulty with some words then help them and give time for the sentence to be read again.
* It is important to talk about what is being read – discuss the story, pictures etc.
* Remember to turn the television off.
* Children of all ages and abilities can benefit from shared reading with a parent – even fluent readers will improve vocabulary if you read challenging books together.
* By listening to a story a child develops emotionally and linguistically.
* A parent who reads to his/her child creates a closer bond between the two and encourages the child to associate books with pleasurable experiences.

20.1.10

Trafod Hanes - Discussing History


Cliciwch yma i weld fideo o rai o fechgyn Bl6 yn trafod yr Ail Ryfel Byd...


Click here to see a group of Y6 boys discussing the Second World War...

Meithrin - Nursery
19.1.10

Fframiau - FramesMae Blwyddyn 2 a 3 wedi gorffen eu fframiau pren...

Years 2 and 3 have finished their wooden frames...

BeeBots


Blwyddyn 2 a 3 yn defnyddio'r Beebot i atgyfnerthu gwaith rhif...


Years 2 and 3 using the Beebot to reinforce number work...

15.1.10

School Closure - Cau'r Ysgol


Datganiad gan y Pennaeth:

Dydd Gwener 15 Ionawr, penderfynwyd cau'r ysgol yn gynnar oherwydd mater iechyd a diogelwch. Oherwydd bod y prif beipen dwr wedi torri nid oedd y toiledau yn gweithio am gyfnod sylweddol. Ar ol ymgynghori gyda'r Awdurdod Addysg ar Bwrdd Dwr ac ar ol asesu'r sefyllfa, penderfynwyd y dylid cau'r ysgol.

Ar ol i'r cyflenwad dwr gael ei ddychwelyd yr oedd yn bosib cadw gweddill y disgyblion yn yr ysgol ond er mwyn hwylustod rhoddwyd y dewis i'r rhieni adael eu plant yn yr ysgol neu eu hebrwng adref yn gynnar. Carwn ddiolch i bawb am eich cydweithrediad.

Statement from the Headteacher:

On Friday, 15th January, the decision was taken to close the school early due to health and hygiene issues. As a result of a burst main, water and toilet facilities were not available for a significant period of time. The school consulted with the Local Authority and the Water Board and based on the available information decided that it was necessary to close the school.

Subsequently, the water supply was restored and those pupils whose parents had not yet been contacted were able to safely remain in the building. To lessen the inconvenience, parents who arrived early to pick up their children were given the option of taking the pupils home or leaving them in school until the end of the school day. We thank you for your understanding.

14.1.10

Technoleg - TechnologyGemau - Games

Fideo byr o blant 4a5 yn arbrofi gyda gemau newydd eu gilydd...

A short video of Year 4&5 testing out each other's new games...

13.1.10

Bridges - Pontydd


Mae blwyddyn 6 yn symud tuag at y cam dylunio a creu yn eu prosiect pontydd - cliciwch yma i weld trafodaeth un o'r grwpiau...


Year 6 are moving towards the designing and creating stage of their bridges project - click here to view a group discussion...


Eira - Snow


12.1.10

Mesur - Measure


Cliciwch yma i weld fideo byr gan Dosbarth Mrs Owen am unedau mesur - sef un o'r gyntaf ar sianel YOUtube newydd Ysgol Kingsland.


Click here to see a short video by Mrs Owen's class about units of measure - the first upload to Ysgol Kingsland's new YOUtube channel.

Pawb a'i Farn


Mae amser chwarae yn amser i feddwl hefyd! "Sut fasa ti'n gwario £1?"


Playtime is also thinking time! "How would you spend £1?"