20.12.10

Ensemble Kingsland


Ensemble a pharti cyd-adrodd Ysgol Kingsland.
Ysgol Kingsland's ensemble and recital group.Eira yn Kingsland - Snow in KingslandNewyddlen - 19 - Newsletter
17.12.10

Santa

Daeth Santa i weld plant Blwyddyn D, 1 a 2 heddiw.Santa came to see the children in Years R, 1 and 2 today.

16.12.10

Gweithdy Nadolig! - Christmas Workshop!

Mae'n draddodiad poblogaidd ym Mlwyddyn 5 a 6 erbyn hyn i'r plant creu addurniadau allan o goed ar gyfer y Nadolig.  Maent wedi bod yn brysur iawn yn y gweithdy heddiw!


It's become a popular tradition by now for the Year 5 and 6 children to create decorations out of logs.  They've have been busy in the workshop today!15.12.10

The Giving Machine

Fedrwch helpu i godi arian i Ysgol Kingsland bob tro rydych yn siopa arlein trwy ddefnyddio gwefan TheGivingMachine.  Nid oes cost ychwanegol i chi - mae'r siop yn talu cyfraniad ar eich rhan! Fe wnewch ddarganfod 250 o siopau gwahanol ar y wefan yn cynnwys amrywiaeth eang o siopau enwog.  Ewch i www.thegivingmachine.co.uk:
COFRESTRWCH fel siopwr / cefnogwr
DEWISIWCH i gefnogi Ysgol Kingsland, Caergybi
COFIWCH i fewngofnodi bob tro yr ydych yn siopa arleinYou can help to raise funds for Ysgol Kingsland every time you shop online by using TheGivingMachine.  There is no additional cost to you - the shop pays a contribution on your behalf!  You will find over 250 different shops on the website, including a wide variety of high street stores.  Visit www.thegivingmachine.co.uk:
REGISTER as a shopper / giver
CHOOSE to support Ysgol Kingsland, Holyhead
REMEMBER to login in every time you shop onlinePanto 2010

Aethom a'r plant i Venue Cymru, Llandudno i weld Cinderella.  Pawb wedi mwynhau - yn cynnwys yr athrawon!

We took the children to see Cinderella at Venue Cymru, Llandudno.  Everybody enjoyed the performance - not least the teachers!9.12.10

Canolfan Adnoddau Morswyn

Daeth ein cyfeillion o Ganolfan Adnoddau Morswyn i weld perfformiad ychwanegol o Sioe Nadolig y plant.

We welcomed our friends from Morswyn Resource Centre to watch an additional performance of the children's Christmas Show.   


7.12.10

Sioe Nadolig 2010 Christmas Show

Cliciwch yma i weld mwy o luniau o Sioe Nadolig Ysgol Kingsland.


Click here to see more pictures from Ysgol Kingsland's Christmas Show.


26.11.10

Wylfa

Dyma rhai o blant  Blwyddyn 6 yn cyflwyno eu Melin Gwynt yng nghystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Wylfa.

Here are some of our Year 6 pupils presenting their Wind Turbine in Wylfa's Design and Technology competition.


24.11.10

RSPCA

Dyma Mrs Evans o RSPCA Ynys Mon yn derbyn siec am £50 gan y Cyngor Ysgol.  Diolch iddi am esbonio gwaith yr elusen.


Here is Mrs Evans from Anglesey RSPCA accepting a cheque for £50 from the School Council.  It was very interesting to hear about the charity's work locally.18.11.10

BBC Cymru Wales

Mwynhewch bump o wefannau newydd i blant 7-11 oed gan BBC Cymru Wales. Gemau addysgiadol i CA2.  Clicwich isod!


Enjoy five new websites for children aged 7-11 from BBC Cymru Wales. Educational games for KS2. Click on the titles below!


Ein Byd
Gwyliwch fideos daearyddiaeth ac ewch ati i greu eich posteri a'ch ffilmliau eich hun.
Watch geography videos then create your own posters and films.  


Saffari Gwyddoniaeth
Chwaraewch gemau gwyddoniaeth a chasglwch a gwyliwch 90 o gardiau fideo gwyddonol.
Play science games and collect and watch 90 scientific video cards.


Dinesydd Da
Helpwch drigolion Llanllanast i adfer eu tref yn y casgliad yma o weithgareddau addysg bersonol a chymdeithasol rhyngweithiol.
Help the people of Llanllanast save their town with this collection of interactive personal and social education activities.


Ar Daith
Dewch i ddarganfod hanes anhygoel y bobl a ymfudodd i bedwar ban y byd yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf.
Come and discover the amazing history of the people who migrated to all parts of the globe during the last two centuries.


Codi Cwestiwn
Dysgwch am grefyddau mawr y byd yn y gweithgareddau addysg grefyddol rhyngweithiol yma.
Learn about the world's major religions in these interactive religious education activities.


Syrcas Gerdd
Yn y Syrcas Gerdd fe gewch chi wrando ar bob math o gerddoriaeth a chyfansoddi eich darnau eich hun.
In the Music Circus you can listen to all kinds of music and create your own compositions.

15.11.10

Ailgylchu Papur - Recycling Paper

Mae Dosbarth Mrs Owen wedi cymryd ein ymgyrch ailgylchu gam ymhellach - wrth fynd trwy'r broses ailgylchu yn y dosbarth!


Mrs Owen's class have taken our recycling initiative a step further - by going through the whole recycling process in the classroom!


Ailgylchu - Recycling

Mae Dosbarth Mrs Owen wedi bod yn dysgu am sbwriel ac ailgylchu...
Mrs Owen's class has been learning about litter and recycling...Sw Mor - Sea Zoo

 Aeth Blwyddyn 6 i'r Sw Mor ym Mrynsiencyn.


Year 6 visited Anglesey Sea Zoo in Brynsiencyn.

10.11.10

5.11.10

Noson Tan Gwyllt - Fireworks Night

Cadwch yn ddiogel!  Dyma cwis diogelwch i'ch helpu.  Ysgrifennwch eich sgor yn y bocs sylwadau yma...


Keep safe!  Here's a safety quiz to help.  Post your score as a comment on here...

Iwan Llewelyn Jones

Aeth Dosbarth Mr Pawson i wylio perfformiad gan Iwan Llywelyn Jones yn yr Ucheldre...

Mr Pawson's class went to see a performance by Iwan Llywelyn Jones at the Ucheldre...

Cyfeiriannu - Orienteering

Blwyddyn 5 a 6 ym Mharc Gwledig y Morglawdd...
Years 5 and 6 in the Breakwater Country Park...

Ffair Diogelwch - Safety Fair

Aeth Dosbarth Mrs Owen i'r Ffair Diogelwch yng Nghanolfan Cymunedol Gwelfor.


Mrs Owen's class visited the Safety Fair in Gwelfor Community Centre.Bygiau Baco - Smoke Bugs

Daeth y consiriwr Howard Hughes i gyflwyno'r Bygiau Baco a dysgu'r plant am beryglon ysmygu.


Magician Howard Hughes visited to introduce the Smoke Bugs and teach the children about the dangers of smoking.