17.12.09

Diogelwch - Safety
Mae plant Blwyddyn 6 wedi cwblhau modiwl o waith ar ddiogelwch yn yr unfed ganrif ar hugain.
Our Year 6 pupils have just finished a module of work on safety in the 21st century.


Cardiau - Cards


Ail Ryfel Byd - Second World War
15.12.09

Sylwadau - Comments


Yr ydym wedi ychwanegu teclun newydd i'r safwe! Mae'n bosib erbyn hyn i ymwelwyr gyfrannu at ein gwefan! Mae'r botwm '0 comments' yn ymddangos o dan bob stori. Cliciwch arno i wneud eich cyfraniad! Braf fyddai clywed barn y plant am rai o'r gweithgareddau, ac mae'n rhoi cyfle i rieni a chyfeillion yr ysgol gyfrannu i fywyd yr ysgol. Bydd Mr Roberts yn dewis y sylwadau mwyaf diddorol i'w cyhoeddi!We've added a new tool to our website! It is now possible fo visitors to contribute to this site! The '0 comments' link appears underneath each story. Click on it to share your opinion! It would be nice to hear our pupils' views on some of the activities they have taken part in, whilst parents and friends of the school have the opportunity to contribute to school life. Mr Roberts will be choosing some of the most interesting comments for publication!

Canolfan Adnoddau Morswyn Resource Centre


Mae'n wythnos brysur i'r cor - dyma nhw yn cyfrannu i Wasanaeth Nadolig Canolfan Adnoddau Morswyn.


It's a busy week for the choir - here they are contributing to Morswyn Resource Centre's Christmas Concert.

14.12.09

Carolau - Carols

Aeth cor yr ysgol i ganu yn y farchnad heddiw...

The school choir went to sing at the market today...

Nofio - Swimming


Plant Mrs Owen yw'r rhai diweddaraf i dderbyn bathodynau nofio..


Mrs Owen's children ar the latest to receive swimming badges...


Disgo Nadolig - Christmas Disco


7.12.09

Calendr 2010 Calendar


Mae Blwyddyn 6 wedi gorffen paratoi Calendr 2010 - ar gael o ddosbarth Mr Pawson rwan am £3!


Year 6 have finished preparing the 2010 Calendar - available now from Mr Pawson's class for £3!

Cyngerdd Nadolig - Christmas Concert3.12.09

Datrys Problemau - Problem Solving

Ensemble Kingsland

Twm Sion Cati


Aeth y Clwb Drama i Theatr Fach neithiwr i weld y sioe "Twm Sion Cati".


The Drama Club visited Theatr Fach, Llangefni, last night to see the show "Twm Sion Cati".

Bisegdi - Biscuits


Mae'r Dosbarth Meithrin wedi bod yn coginio!


The Nursery Class have been cooking!

Capel Hyfrydle Chapel


Nadolig Ysgol Kingsland


Mae copiau o'r CD ar gael nawr!


Copies of the CD are available now!


Bwyd - Food
Blwyddyn 4 a 5 yn arbrofi gyda bwyd...
Year 4 and 5 have been conducting experiments on food...