30.11.09

Addurniadau - Decorations


Diolch i'r rhieni am helpu i addurno'r ysgol!


Thank you to the parents for helping to decorate the school!

Pel Droed - Football


Brwydr agos oedd hi unwaith eto i'r tim pel droed ar brynhawn Dydd Gwener: 3-2 oedd y sgor yn y diwedd i Ysgol y Parc.


It was another close battle for the football team on Friday: the final scroe was 3-2 to Ysgol y Parc.


27.11.09

Gwaith Coed - WoodworkUwd - Porridge


Fel rhan o'r thema diweddaraf, mae Dosbarth Mrs Griffith wedi mwynhau gwneud uwd yn y dosbarth i'r eirth - a'r plant!

As part of their 'Teddies' theme, Mrs Griffith's class made porridge in class to be shared amongst the bears - and the children!

25.11.09

Sialens Fforensig - Forensic Challenge


Barddoniaeth - Poetry

Pa anifail sydd yn cael ei ddisgrifio tybed...

Try to guess which animal is being described...23.11.09

Freshfields


Nodyn o ddiolch gan Freshfields...

A note of thanks from Freshfields...


Dosbarth Mrs Hood

20.11.09

Plant Mewn Angen - Children In NeedDiolch am eich cefnogaeth heddiw - fe wnaethom bron i £200 i'r elusen Plant Mewn Angen.

Thank you for your support today - we raised nearly £200 for Children In Need.
19.11.09

Dosbarth Miss Jones


Cipolwg ar ddosbarth Miss Jones...


A glimpse into Miss Jones' classroom...Newyddlen - 12 - Newsletter
16.11.09

Siop Lyfrau - Book shop


Mae Cyngor Dosbarth Blwyddyn 4 a 5 wedi sefydlu siop i ffeirio hen lyfrau'r plant. 20c yw'r gost am lyfr, gyda'r arian yn mynd tuag at elusen y tymor.


Year 4 and 5's Class Council has established a book shop to swap their old books. The cost of a book is 20p, with the money going towards the term's charity.


Sul Y Cofio - Remembrance Sunday


Fel rhan o'r thema Ail Ryfel Byd, dysgodd Dosbarth Mrs Owen am bwysigrwydd Sul Y Cofio wythnos diwethaf.


As part of their studies of the Second World War, Mrs Owen's class learnt about the importance of Remembrance Sunday last week.
13.11.09

Pel Droed - Football


Llongyfarchiadau i'r tim pel droed: 1-0 i Kingsland oedd y sgor mewn gem agos dros ben heddiw yn erbyn ein cyfeillion yn Ysgol Thomas Ellis.


Congratulations to the football team for sneaking a 1-0 victory in a very tight game against our friends at Ysgol Thomas Ellis today.
10.11.09

Y Corff - The Body


Gweithgareddau Gwyddoniaeth yn nosbarth Mrs Hood...
Science activites in Mrs Hood's class...
Defnyddiau - Materials

Rhesymoli - Rationalisation


SCHOOL RATIONALISATION: Meeting of the Council Executive 1pm, 17/11/09

The school has received a limited number of tickets for the above meeting of the Council Executive at the Council Chamber in Llangefni. At the meeting, representatives of the five Holyhead schools under consideration will present the Executive with their opinions on the Consultation Document.

Any parent who is interested in attending is requested to write to the Headteacher before Friday, November 13th, to request a ticket. In the event that there are not enough tickets to satisfy demand, a ballot will be held.

The Executive is not expected to make its final decision on the future of individual schools until its meeting on November 30th. Unfortunately it is unlikely that enough tickets will be made available to invite parents to this meeting.

May I take this opportunity to thank you for your continued support during the Rationalisation process.


RHESYMOLI YSGOLION: Cyfarfod y Pwyllgor Gwaith, 1pm, 17/11/09

Mae’r ysgol wedi derbyn nifer cyfunedig o dicedi i’r cyfarfod uchod yn Siambr y Cyngor, Llangefni. Yn y cyfarfod bydd aelodau’r Pwyllgor yn derbyn cyflwyniadau gan gynrychiolwyr y pum ysgol yng Nghaergybi sydd yn rhan o’r broses Rhesymoli.

Gwahoddwn unrhyw riant sydd â diddordeb mewn mynychu’r cyfarfod i ysgrifennu i’r Pennaeth cyn Dydd Gwener, 13eg Tachwedd yn gwneud cais am diced. Os nad oes digon o dicedi i bawb bydd yr ysgol yn cynnal balot.

Nid ydym yn disgwyl i’r Pwyllgor Gwaith gwneud ei benderfyniad terfynol ar ddyfodol unrhyw ysgol tan ei gyfarfod ar 30ain o Dachwedd. Yn anffodus, nid ydym yn disgwyl derbyn digon o diced i wahodd rhieni i’r cyfarfod hon.

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod y broses Rhesymoli.


7.11.09

Blwyddyn 7

Braf oedd clywed fod plant Blwyddyn 7 yn mwynhau'r Uwchradd pan ddaethant i ymweld ddoe.

We were pleased to hear that the Year 7 pupils have settled in well to Secondary school when they came to visit yesterday.

6.11.09

Mary Lloyd Jones
Mae plant Blwyddyn 4 a 5 wedi bod yn astudio gwaith yr artist Mary Lloyd Jones. Dyma gwaith Amrit a Jess...
Year 4 and 5 have been studying the work of artist Mary Lloyd Jones. Here we see Jess and Amrit's work...
5.11.09

Elusen Freshfields Charity
Diolch i'r plant a rhieni sydd wedi helpu'r ysgol i gefnogi Freshfields, sef elusen dynodedig Tesco Caergybi.
Thanks to all the children and parents who have helped the school to support Freshfields, the designated charity of Holyhead's Tesco store.
Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig - British Transport Police


Diolch i Mr Bill Rogerson o'r Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig am ei neges pwysig am ddiogelwch personol heddiw.


Thank you to Mr Bill Rogerson of the British Transport Police for his important message regarding personal safety today.