30.6.09

Iwerddon - Ireland
Aeth Blwyddyn 6 ar yr HSS i ddysgu am waith swyddogion y llong - a dathlu diwedd eu gyrfa ysgol gynradd gyda pryd o fwyd! Mwy o luniau YMA.
Year 6 went on the HSS to learn about the work of the ship's officers - and also to celebrate the end of their primary school career with a meal! More pictures stored HERE.
Ffair Haf - Summer FairDiolch i'r staff, plant a rhieni am eich cefnogaeth i gynnal Ffair Haf llwyddianus eto eleni - codwyd dros £1000 i Gronfa'r Ysgol.


Thank you to the staff, pupils and parents for your support in holding a successful Summer Fair - we raised over £1000 for the school.

Gwasanaeth Tan - Fire ServiceDyma plant y dosbarth derbyn yn dysgu am y Gwasaneth Tan...


Here are some of our Reception Class pupils learning about the Fire Service...


18.6.09

Quarry Bank


Aethom i Felin Quarry Bank yn Styal i ddysgu am rol plant yn niwydiant Oes Fictoria.
We went to Quarry Bank mill in Styal to learn about the role of children in industry in the Victorian Age.

14.6.09

Car boot!


9am - Dewch draw i Mona - mae'r nwyddau yn diflannu'n gyflym! 
Come along to Mona- we're selling out fast!
Cyfanswm - £150 - Total

13.6.09

Kerbcraft


Diolch i wirfoddolwyr Kerbcraft a Mrs Parry am eu gwaith pwysig efo'r plant.


Thank you to the Kerbcraft volunteers and Mrs Parry for their important work with the children.

The ApprenticeFe wnaeth pob dosbarth cyflwyno eu prosiectau mentergarwch yn ein gwasanaeth gwobrwyo wythnos yma...
All the classes presented their entrepreneurship projects in our awards assembly this week...


Ensemble Kingsland

11.6.09

WylfaAeth plant Mrs Hood ar daith natur wythnos yma ar dir Wylfa...
Mrs Hood's class went on a nature trail this week organised by Wylfa...

Gwasanaeth Tan - Fire Service


Daeth y Gwasanaeth Tan i'r ysgol heddiw i siarad efo plant Dosbarth Mrs Owen.


The Fire Service came to school today to speak to Mrs Owen's class.

10.6.09

Newyddlen 8 - Newsletter 8


Mae'r Newyddlen diweddaraf ar gael o Siop Rowenna ac o'r ysgol...


The latest Newsletter is available from Rowenna's Stores and from the school...


9.6.09

Cemeg - Chemistry


Aeth Blwydyn 6 i Brifysgol Bangor heddiw i gymryd rhan mewn darlith ar egni.


Year 6 visited Bangor University today to take part in a lecture on energy.8.6.09

AntarcticaRoedd cyflwyniad Mr Dewi Pritchard am ei waith gyda'r British Antarctic Survey yn hynod o ddiddorol. Braf oedd dysgu dipyn am hanes yr ardal hefyd.


Mr Dewi Pritchard's presentation about his work with the British Antarctic Survey was extremely interesting. It was also valuable to learn about the region's history too.


5.6.09

Gwnio - Sewing


Dyma plant Blwyddyn 2 a 3 wrthi'n gwnio heddiw...


Here's a glimpse of Years 2 and 3 busy with their sewing this afternoon...

Ynys Lawd - South Stack


Edrychwch ar fodelau arbennig plant Mrs Hood - rydym wrth ein boddau efo'ch ymateb i'r prosiect!


Look at the wonderful models Mrs Hood's class have created - we're delighted with the response to the project!


Punch & Judy!
Fel rhan o'u hastudiaeth o adloniant yn Oes Fictoria, mae plant Mrs Owen wedi bod yn actio yn defnyddio eu pypedau. Gwych - da iawn chi!
As part of their study of entertainment in Victorian times, Mrs Owen's children have been acting this week - we love your puppets, well done!

Gwisg Ysgol - School Uniform


Mae ein gwisg ysgol ar gael o siop M&E - cliciwch yma i ymweld a'u safwe (Crysau-T Addysg Gorfforol newydd ar gael hefyd).


School uniform is available from M&E Stores - click here to visit their website (new Physical Education T-shirts also available).