21.5.09

Criced - Cricket


Llongyfarchiadau i dim criced y genethod am ddod yn ail yn y twrnament heddiw - da iawn chi!


Congratulations to the girls' cricket team for coming second in the tournament today - well done!


20.5.09

Marathon


Diolch o galon i Mr Robbie Gardner am godi £600 i'r ysgol wrth iddo rhedeg marathon Blackpool!


Many thanks to Mr Robbie Gardner for raising £600 for the school by running in the Blackpool marathon!

Garddio - GardeningDiolch i Anna Williams, Swyddog Garddio Bywyd Gwyllt, am ei chymorth gyda'r prosiect garddio. Gobeithiwn dennu Pili Pala i dir yr ysgol gyda'i phlanhigion newydd.

Thanks to Anna Wiliams, Wildlife Gardening Project Officer, for her continued support with our gardening project. We hope to attract butterflies to the school grounds with her new plants.
19.5.09

Byd Gwaith - World of Work


Mae'r plant yn brysu paratoi eu prosiectau Byd Gwaith...


The children are busily preparing their World of Work projects...


Amserlen Fictorianaidd - Victorian Timetable

Plant Dosbarth Mrs Owen yn mwynhau eu wythnos Fictorianaidd!


Mrs Owen's Class enjoying their Victorian week!
Gwehyddu - Weaving
18.5.09

Capel Bethel
Aethom i Gapel Bethel i gymryd rhan yn y gwasanaeth Cymorth Cristnogol wythnos diwethaf.
We took part in the Christian Aid service at Bethel Chapel last week.
17.5.09

Glan Llyn #14


Penwythnos ffantastig - mae pawb yn siwr o gysgu'n drwm heno! Mae fwy o luniau Glan Llyn wedi eu arbed yma.

Braf yw adrodd fod staff y gwersyll wedi canmol plant Ynys Mon - y grwp gorau mewn blynyddoedd o safbwynt ymddygiad a defnydd o'r iaith Gymraeg.

Diolch o galon i staff y gwersyll, Eryl ac i Mr Williams, Miss Jones a Miss Thomas.


What a wonderful weekend - everyone is sure to sleep well tonight! There is a collection of additional Glan Llyn photos saved here.


We're also proud to report that the Glan Llyn staff praised this Anglesey group as the best in some years with regards to behaviour and also commitment to using the Welsh language.


Big thanks to the centre staff, Eryl, and to Mr Williams, Miss Jones and Miss Thomas.
DYSGU I BEIDIO OFNI OFN/ LEARNING NOT TO FEAR FEAR

Glan Llyn #13


We're crossing Britannia Bridge, one drop off near Benllech then home! 4pm-4.15 looks about right! Croesi'r Fenai - byddwn adref rhwng 4pm-4.15 mae'n debyg!

Glan Llyn #12


08.36am Sul/Sunday Wedi blino!
Shattered!

16.5.09

Glan Llyn #11


9.30pm: Dawnsio disgo - disco dancing!

Glan Llyn #10


6pm Dyma ni'n dringo ar ol bod i'r pwll nofio.. Here we are climbing having been to to swimming pool..

Glan Llyn #9


2pm Ceufadu - Canoeing

Glan Llyn #8


11.30am Bowlio deg: streic! Ten pin bowling: strike!

Glan Llyn #7


10am Taith Llyn... Boat trip...

Glan Llyn #6


8am: Amser brecwast! Breakfast time!

Glan Llyn #5


7:00am: Haul yn gwawrio dros Llyn Tegid.
Dawn over Glan Llyn - children still asleep after a peaceful nights' sleep (!!!)

Glan Llyn #4


11.30pm Amser gwely... o'r diwedd! Bedtime - at last!

15.5.09

Glan Llyn #3Dal i fynd! Still going!

Glan Llyn #210.30pm - amser siopa wrth gwrs! - shopping time of course!

Glan Llyn #1Newydd gyrraedd! Just arrived!

Ephphatha


Diolch i'r grwp Ephphatha am wasanaeth bywiog am y Mab Afradlon.


Thanks to the Ephphatha trust for their lively service about the Prodigal Son.


14.5.09

William Morris
Mae plant Dosbarth Mrs Owen wedi bod yn dilyn amserlen Fictorianaidd yr wythnos hon - dyma esiamplau o'r sesiwn celf...
This week Mrs Owen's class have been following a Victorian timetable - here are a couple of examples from their art session...
9.5.09

Piano

Dyma un o enethod Blwyddyn 3 yn chwarae'r piano yn ystod ein ymarfer canu.

Here's one of our talented Year 3 pupils playing the piano during our singing session.


Meithrin - Nursery

5.5.09

Môr Ladron! - Pirates!
Môr ladron ydi thema diweddaraf Blwyddyn 1 - dyma luniau o'r diwrnod gwisg ffansi! Mae'r plant wedi mwynhau actio tu fewn i long dosbarth Miss Jones a Miss Humphreys - a braf oedd gweld gymaint ohonynt wedi creu llongau eu hunain adref hefyd!


Year 1's latest theme has been "pirates" - here are some picture from the fancy dress day! The children have enjoyed acting inside Miss Jones and Miss Humphreys' classroom ship - and we were delighted to see so many of them making their own pirate ships at home too!


4.5.09

TwitterOs ydych yn hoff o ddefnyddio'r gwasanaeth rhwydweithio "Twitter" gallwch ddilyn Ysgol Kingsland arlein ac ar eich ffon symudol.
Byddwn yn arbrofi gyda'r gwasanaeth hwn i ddarganfod os ydi rhieni yn ei weld yn ddefnyddiol er mwyn cadw mewn cysylltiad a newyddion yr ysgol, cael eu hatgoffa am weithgareddau arbennig, a chadw mewn cysylltiad pan mae'r plant ar ymweliadau - er enghraifft yn ystod penwythnos Glan Llyn.
Os nad ydych yn aelod, fedrwch barhau i dderbyn newyddion ar ein gwefan, drwy'r bocs sydd wedi ei leoli yn y golofn ar y dde...If you're a fan of the networking phenomenon "Twitter" you can now follow us online and through your mobile phone.

We'll experiment with this service to see if parents find it useful for keeping in touch with school news, reminders about special events, and updates when the children are away from schol - e.g. the forthcoming Glan Llyn weekend for Year 5 and 6.

If you're not a member you can still receive these updates by checking the box on this website, situated in the right-hand column.

1.5.09

Porth Dafarch
Mae disgyblion Blwyddyn 6 wedi mwynhau dringo, abseilio a ceufadu yn ystod eu cwrs preswyl yng Nghanolfan Anglesey Outdoors ym Mhorth Dafarch. Braf oedd cwrdd a ffrindiau o Ysgol Rhoscolyn. Diolch hefyd i gwmni Anglesey Adventures am eu hyfforddiant. Mwy o luniau yma.

Year 6 have enjoyed climbing, abseiling and kayaking during their residential course at the Anglesey Outdoors centre in Porth Dafarch. It was great to meet friends from Ysgol Rhoscolyn. A big thank you to the Anglesey Adventures instructors! More pictures here.
Cywion - Chicks

Dyma un o enethod Bl5 yn edrych ar ol un o'n ymwelwyr!

Here's a Year 5 pupil looking after one of our visitors!