29.3.09

Tesco


Rydym yn casglu tocynnau Tesco eto eleni - mae bob cyfraniad yn werthfawr!

We're collecting Tesco vouchers again this year - and are truly thankful for every contribution!

26.3.09

Lindysyn Llwglyd - Hungry Caterpillar
A fedrwch chi ddod o hyd i’r ymwelydd arbennig yn y Dosbarth Meithrin?
There's a very important visitor in the Nursery classroom - can you spot him?

Technoleg - Technology


Dyma rhai o’r ‘keyrings’ cafodd eu creu gan Flwyddyn 5 yn ystod y sesiynau pontio yn Ysgol Uwchradd Caergybi.


Here are some of the keyrings designed by Year 5 during their transition sessions at Ysgol Uwchradd Caergybi.


Galeri'r Goreuon - Hall Of FameRydym yn ddiolchgar dros ben i Mr Mike Jewell am fuddsoddi oriau gwirfoddol yn neuadd yr ysgol - fel canlyniad i’w waith yn paentio a gosod lluniau mae gennym ystafell sydd yn wir ased i’r ysgol. Mae’r fframiau yn arddangos gwaith mwyaf trawiadol ein plant.


We owe a tremendous debt of thanks to Mr Mike Jewell who has single-handedly transformed our School Hall having volunteered hours of his time to paint and hang picture frames. The frames contain some of the most striking artwork created by our pupils.

Gweithdy Ffosilau - Fossil Workshop
Roedd y plant wrth eu boddau gyda gweithdy ffosilau Dr Mike Roberts o Brifysgol Bangor.


The children were delighted to take part in a hands-on workshop led by Dr Mike Roberts from Bangor University’s School of Ocean Science.


20.3.09

Sul y Mamau - Mother's Day


Mae rhai o'r plant wedi gwneud cardiau ar gyfer y penwythnos...


Some classes have made cards ready for the weekend...

13.3.09

Ffotograffedd - PhotographyDyma gyfres o luniau ar y thema 'Arwain' wedi eu tynnu ar gyfer Eisteddfod yr Urdd gan Sophie a Tiff.Here you see a series of photographs on the theme 'Arwain' (Leading) taken by Sophie and Tiff for the Urdd Eisteddfod.
Garddio - Gardening


Mae plant Blwyddyn 6 wedi bod yn gweithio'n galed i orffen yr ardd llysiau.


Year 6 pupils have been working hard to get the allotment finished.


Red Nose Day!
Mae'r plant (a'r staff!) wedi gwisgo'n wirion heddiw i godi arian i elusennau ym Mhrydain ac Affrica - a staff y gegin wedi dathlu wrth greu teisennau arbennig.
£165


The children (and staff!) dressed up in silly clothes today to raise money for charities in the UK and Africa - and the kitchen staff celebreated with special cakes!


11.3.09

Ailgylchu - Recycling


Aeth Blwyddyn 2 a 3 i Ganolfan Addysg Wylfa i ddysgu am ailgylchu.

Years 2 and 3 visited Wylfa Educaton Centre and learnt about recycling.
8.3.09

Garddio - Gardening
Heddiw oedd diwrnod gweithredu'r Sgwad Garddio. Mae rhieni, athrawon a chyfeillion yr ysgol wedi bod yn helpu sefydlu bocsys plannu ar gyfer y plant.

Today was the Gardening Squad's Action Day. Parents, teachers and friends of the school have been busy creating raised beds so that the children can begin planting.

7.3.09

Dawnsio Gwerin


Mae plant Kingsland wedi bod yn cystadlu yn yr Eisteddfod Cylch yn Bodedern heddiw. Daeth y grwp Danwsio Gwerin yn ail - a'r newyddion da yw byddant nawr yn cystadlu yn Eisteddfod Sir yr Urdd ar Nos Lun 23ain Mawrth.

Kingsland pupils have been competing in the Area Eisteddfod today. The Dawnsio Gwerin group were placed second by the judges - a position that is good enough to see them progress to the County Eisteddfod on Monday evening, March 23rd.

3.3.09

Tŷ Peryglon - Dangerpoint House


Aeth Blwyddyn 6 i ymweld a'r Tŷ Peryglon ger Fflint heddiw.


Year 6 visited Dangerpoint house today, learning about safety in different environments.

2.3.09

Kenya


Mae plant Blwyddyn 1 wedi bod yn dysgu am Kenya.


Year 1 pupils have been learning about Kenya.

Newyddlen 6 Newsletter


Copïau ar gael o gyntedd yr ysgol, neu siop Rowenna.


Copies available from the school entrance hall, and from Rowenna's shop.