18.12.08

Newyddlen 4 - Newsletter 4Cystadleuaeth Wylfa Competition


Da iawn i'r bachgen yma ym Mlwyddyn 3 - cafodd ei boster ei ddewis i'w gyhoeddi yng nghalendr 2009 Wylfa!


Well done to this boy in Year 3 - his poster promoting safety in the workplace was chosen to be published in Wylfa's 2009 calendar.


Santa!
Daeth Santa i ymweld a phlant y Babanod y prynhawn 'ma!
Father Christmas came to visit the children of the Infants department this afternoon!


Marc Safon - Quality Mark


Mae trydydd Marc Safon Ysgol Kingsland yn adlweyrchu gwaith da'r plant ac athrawon ym meysydd rhifedd ac iaith.


Ysgol Kingsland's third Quality Mark reflects the hard work of the pupils and staff in numeracy and literacy. Click on the image for details of the criteria.


16.12.08

Disgo - DiscoCawsom hwyl wrth ddawnsio yn Disgo Dafydd John!
DJ Dafydd John was spinning the tunes for the Juniors' Christmas Disco!
15.12.08

Sioe 'Dolig - Christmas Show
Dechreuodd Dosbarth Miss Griffith, gyda'r plant wedi gwisgo fel angylion, coed Nadolig, anrhegion a hosannau. Cawsom sgets a chaneuon gan blant Miss Jones, wedyn fe berfformiwyd Stori'r Geni gan y plant Iau. Dawn iawn chi plant!
Miss Griffith's class started the evening off with the children dressed up as angels, Christmas trees, gifts and stockings. That was followed by a sketch and carols from Miss Jones' children, then the older children performed a Nativity play. Well done children!!


Porth SwtanAeth Blwyddyn 1 efo Miss Jones i weld Bwthyn Swtan.


Year 1 learned about life in the past at Swtan Cottage.

13.12.08

Gala Nofio - Swimming Gala


Cawsom hwyl yng ngala nofio'r Urdd heddiw yng Nghanolfan Hamdden Caergybi.


We had fun at the Urdd's swimming gala today, held at Holyhead Leisure Centre.

11.12.08

"Kingsland's Got Talent"

Gwyliwch fideo o'r disgybl buddugol yn perfformio yn ein cystadleuaeth!

Watch our talent contest winner performing in the video below!


Teipio - Typing


Ydych chi eisiau helpu eich plant i ddysgu i deipio? Mae safwe'r BBC yn man cychwyn effeithiol - cliciwch YMA...


Do you want to help your child to learn to type? The BBC website is an effective starting point - click HERE...


Llythyrau - Letters


Aeth plant y Feithrin am dro i'r blwch postio!


The nursery class went for a walk to the post box!

Coginio - Cooking


Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn pobi bisgedi!


Year 1 have been cooking delicious biscuits!

5.12.08

French - Ffrangeg


Mae Blynyddoedd 4,5 a 6 yn derbyn gwersi Ffrangeg. Cliciwch YMA i fynd at wefan sydd yn cynnwys adnoddau i'r teulu i gyd!


Years 4,5 and 6 receive French lessons. Click HERE to visit a website that contains resources for the whole family.

3.12.08

F1Llongyfarchiadau i enethod "Kingsland Speed" - y tim cyflymaf yn y rasus F1 ym Mangor heddiw! Gallwch wylio fideo isod, ond rhaid cadw llygad barcud!

The girls of "Kingsland Speed" finished top of the pile, beating 15 other schools from across North Wales in today's timetrials at Bangor University! Fantastic! There's a video below, but blink and you'll miss it!


Sôs Coch! – Ketchup!

Since the menus changed in September our wonderful kitchen staff have continued to provide tasty meals each day for our pupils. However, one thing has been off the menu - tomato sauce! The School Council has been debating whether it should reintroduced on "chip days" only... Watch the key points of their debate, and cast an online vote (on the right hand menu, scroll down!).

Ers i'r fwydlen newid ym Mis Medi, mae staff y gegin wedi parhau i ddarparu bwyd blasus i'n disgyblion bob diwrnod. Un peth sydd wedi bod ar goll - sôs coch! Gwyliwch fideo y Cyngor Ysgol isod, a rhowch help i ni benderfynnu os dylwn ei ailosod ar y fwydlen bob Dydd Gwener... Cofiwch bleidleisio (ar ochr dde'r sgrin, ac i lawr!)