5.9.08

Newyddlen 1 - Newsletter 1

Headteacher
It has been most pleasing today to see the children settle back in to school-life with such enthusiasm after the Summer break - even though it doesn’t feel like we enjoyed much of a summer this year!

Personally, I’m very much looking forward to the challenge of carrying on Mr Thomas’ good work, and will strive to ensure that the school goes from strength to strength.

I wish to thank the staff for the warm welcome that they have extended to me, and also place on record my appreciation for the hard work that Mrs Jen Hood put in as Acting Headteacher last term.

I very much enjoyed meeting pupils and parents alike during last term’s Summer Fayre, and look forward to meeting more friends of the school over the next few weeks.


Pennaeth
Braf iawn oedd gwled y plant yn setlo yn ôl i fywyd ysgol gyda chymaint o frwdfrydedd heddiw ar ôl gwyliau’r haf - er na welsom lawer o ‘haf’ yng Nghymru eleni!

Yn bersonol, rwyf yn edrych ymlaen at yr her o adeiladu ar waith da Mr Thomas, a chryfhau enw da Ysgol Kingsland.

Hoffwn diolch i’r staff am eu croeso cynnes, ac hefyd ddiolch o galon i Mrs Jen Hood am ei gwaith caled fel Pennaeth Mewn Gofal tymor diwethaf.

Cefais fwynhâd o gyfarfod plant a rhieni yn ystod y Ffair Haf tymor diwethaf, ac edrychaf ymlaen at gyfarfod mwy o gyfeillion yr ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf.

New Staff
Everyone at Kingsland would like to extend a warm welcome to our two new teachers - Miss Sara Jones (Y1) and Miss Llinos Thomas (Nursery and PPA).

Staff Newydd
Ar ran pawb yn Kingsland, hoffwn ymestyn croeso cynnes i’n hathrawon newydd - Miss Sara Jones (Bl1) a Miss Llinos Thomas (Meithrin a CPA).


Summer Refurbishment
A lot of hard work has been put into modernising some areas of the school over the summer as we look forward to a bright future. The LEA provided new toilet facilities for Y2 and Y3 boys, whilst some money raised at the Summer Fayre helped transform the Upper Junior toilets - thanks to everyone that contributed.


Gwaith Adnewyddu’r Haf
Adnewyddwyd rhai rhannau o’r ysgol yn ystod gwyliau’r haf - rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol cyffrous yma yn Kingsland. Darparodd yr Awdurdod Addysg doiledau newydd i fechgyn Bl2 a Bl3, a defnyddiwyd peth o'r arian a godwyd yn y Ffair Haf tuag at uwchraddio cyflusterau y plant hŷn. Diolch i bawb a gyfrannodd.


After-School Clubs
This year we aim to offer extra-curricular opportunities for our pupils every week. Clubs are open to children of Years 4, 5 and 6, and finish at 4pm. Urdd membership this year costs £6.

Tuesdays: Urdd (Y3 also welcome)
Wednesdays: Football and Rugby
Thursdays: Drama


Clybiau Ar Ôl Ysgol
Eleni byddwn yn cynnig cyfleoedd all-gwricwlaidd i’r plant bob wythnos. Mae’r clybiau ar agor i blant Blynyddoedd 4, 5 a 6, ac yn gorffen am 4yh. Cost aelodaeth yr Urdd eleni yw £6.

Mawrth: Urdd (Croeso i Bl3 hefyd)
Mercher: Pêl Droed a Rygbi
Iau: Drama


Lost Property
Lost property is now stored in the entrance hallway by the front door - feel free to browse through the items in the box if your child has lost something. However, may we take this opportunity to remind you that the age-old “names on jumpers” routine is the most effective for ensuring that items do not vanish!

Eiddo coll
Byddwn yn storio eitemau coll mewn bocs wrth brif fynedfa’r ysgol - a fyddech cystal ag edrych yno os yw eich plentyn wedi colli rhywbeth. Wedi dweud hyn, hoffwn eich atgoffa mai’r hen drefn o roi enw ar bob siwmper yw’r gorau i wneud yn siwr nad yw pethau yn diflannu
!

Parents’ Evening
We have scheduled a Parents’ Evening fairly early in the new term in order to give parents the opportunity to meet the new staff. Parents will be allocated appointments for Monday, 29th of September.

Noson Rieni
Rydym wedi trefnu Noson Rieni yn eithaf buan y tymor hwn er mwyn rhoi’r cyfle i rieni gyfarfod y staff newydd. Gwahoddir rhieni i ddosbarth eu plentyn/plant Nos Lun, Medi 29ain, gydag apwyntiadau yn cael eu trefnu yn agosach at yr amser.

School Dinner
School dinners cost £1.75 per day. We would be grateful if pupils would bring dinner money in envelopes clearly marked with their names and class, so that the money can be easily accounted for.

Cinio Ysgol
Cost cinio ysgol eleni yw £1.75 y diwrnod. Byddwn yn ddiolchgar petai plant yn dod â phres cino i’r ysgol mewn amlenni gyda enw’r plentyn a’r dosbarth wedi eu nodi’n glir arnynt.

Dogs
Please help us to ensure the health and safety of our pupils by keeping dogs off the school premises.

Cŵn
Byddwn yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad i helpu sicrhau iechyd a diogelwch ein disgyblion drwy gadw cŵn oddi ar dir yr ysgol.

Breakfast and Fruit
The Breakfast Club continues to be a free service available to all pupils from 8.15am daily. We will also be continuing to promote healthy eating by selling fruit to pupils at playtime for 20p per piece.


Brecwast a Ffrwythau
Mae’r Clwb Brecwast yn parhau i fod yn wasanaeth di-dâl sydd ar gael i’r holl ddisgyblion o 8.15yb. Byddwn hefyd yn parhau i hybu bwyta iach wrth werthu ffrwythau i blant am 20c yn ystod amser chwarae.


Physical Education Timetable
Class timetables are provided below - Mr Williams’ class will be swimming this half term. A donation of £1 per session would be greatly appreciated.


Gwener — Miss Thomas — Friday
Mawrth a Iau — Mrs Griffith — Tues and Thurs
Mercher a Gwener — Miss Jones — Weds and Fri
Llun a Mercher — Mrs Hood — Mon and Weds
Llun a Iau — Mrs Owen — Mon and Thurs
Iau a Gwen — Mr Williams — Thurs and Fri

Amserlen Addysg Gorfforol
Gweler yr amserlen uchod os gwelwch yn dda. Bydd dosbarth Mr Williams yn nofio yr hanner tymor hwn - gwerthfawrogwn gyfraniad o £1 y sesiwn.