18.12.08

Newyddlen 4 - Newsletter 4Cystadleuaeth Wylfa Competition


Da iawn i'r bachgen yma ym Mlwyddyn 3 - cafodd ei boster ei ddewis i'w gyhoeddi yng nghalendr 2009 Wylfa!


Well done to this boy in Year 3 - his poster promoting safety in the workplace was chosen to be published in Wylfa's 2009 calendar.


Santa!
Daeth Santa i ymweld a phlant y Babanod y prynhawn 'ma!
Father Christmas came to visit the children of the Infants department this afternoon!


Marc Safon - Quality Mark


Mae trydydd Marc Safon Ysgol Kingsland yn adlweyrchu gwaith da'r plant ac athrawon ym meysydd rhifedd ac iaith.


Ysgol Kingsland's third Quality Mark reflects the hard work of the pupils and staff in numeracy and literacy. Click on the image for details of the criteria.


16.12.08

Disgo - DiscoCawsom hwyl wrth ddawnsio yn Disgo Dafydd John!
DJ Dafydd John was spinning the tunes for the Juniors' Christmas Disco!
15.12.08

Sioe 'Dolig - Christmas Show
Dechreuodd Dosbarth Miss Griffith, gyda'r plant wedi gwisgo fel angylion, coed Nadolig, anrhegion a hosannau. Cawsom sgets a chaneuon gan blant Miss Jones, wedyn fe berfformiwyd Stori'r Geni gan y plant Iau. Dawn iawn chi plant!
Miss Griffith's class started the evening off with the children dressed up as angels, Christmas trees, gifts and stockings. That was followed by a sketch and carols from Miss Jones' children, then the older children performed a Nativity play. Well done children!!


Porth SwtanAeth Blwyddyn 1 efo Miss Jones i weld Bwthyn Swtan.


Year 1 learned about life in the past at Swtan Cottage.

13.12.08

Gala Nofio - Swimming Gala


Cawsom hwyl yng ngala nofio'r Urdd heddiw yng Nghanolfan Hamdden Caergybi.


We had fun at the Urdd's swimming gala today, held at Holyhead Leisure Centre.

11.12.08

"Kingsland's Got Talent"

Gwyliwch fideo o'r disgybl buddugol yn perfformio yn ein cystadleuaeth!

Watch our talent contest winner performing in the video below!


Teipio - Typing


Ydych chi eisiau helpu eich plant i ddysgu i deipio? Mae safwe'r BBC yn man cychwyn effeithiol - cliciwch YMA...


Do you want to help your child to learn to type? The BBC website is an effective starting point - click HERE...


Llythyrau - Letters


Aeth plant y Feithrin am dro i'r blwch postio!


The nursery class went for a walk to the post box!

Coginio - Cooking


Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn pobi bisgedi!


Year 1 have been cooking delicious biscuits!

5.12.08

French - Ffrangeg


Mae Blynyddoedd 4,5 a 6 yn derbyn gwersi Ffrangeg. Cliciwch YMA i fynd at wefan sydd yn cynnwys adnoddau i'r teulu i gyd!


Years 4,5 and 6 receive French lessons. Click HERE to visit a website that contains resources for the whole family.

3.12.08

F1Llongyfarchiadau i enethod "Kingsland Speed" - y tim cyflymaf yn y rasus F1 ym Mangor heddiw! Gallwch wylio fideo isod, ond rhaid cadw llygad barcud!

The girls of "Kingsland Speed" finished top of the pile, beating 15 other schools from across North Wales in today's timetrials at Bangor University! Fantastic! There's a video below, but blink and you'll miss it!


Sôs Coch! – Ketchup!

Since the menus changed in September our wonderful kitchen staff have continued to provide tasty meals each day for our pupils. However, one thing has been off the menu - tomato sauce! The School Council has been debating whether it should reintroduced on "chip days" only... Watch the key points of their debate, and cast an online vote (on the right hand menu, scroll down!).

Ers i'r fwydlen newid ym Mis Medi, mae staff y gegin wedi parhau i ddarparu bwyd blasus i'n disgyblion bob diwrnod. Un peth sydd wedi bod ar goll - sôs coch! Gwyliwch fideo y Cyngor Ysgol isod, a rhowch help i ni benderfynnu os dylwn ei ailosod ar y fwydlen bob Dydd Gwener... Cofiwch bleidleisio (ar ochr dde'r sgrin, ac i lawr!)

26.11.08

Mentergarwch - Entrepreneurship


AR WERTH O SIOP BLWYDDYN 6 NAWR!! Gyrrwch eich archebion i Mr Williams! £4


FOR SALE NOW FROM THE YEAR 6 SHOP!! Send your orders to Mr Williams! £4
Llongau Kingsland


The 'llongau' or ships have been used as house emblems at Kingsland for many years. Whilst the the four teams - Anglia, Cambria, Hibernia and Scotia - remain the same, the Captains have given the ships a modern revamp!

Cystadleuaeth Pettifer Competition


Dyma'r posteri buddugol yng nghystadleuaeth cwmni adeiladu Pettifer. Llongyfarchiadau i Matthew, Josie, Cai a Chelsey!


Here are the winning posters in the competition run by construction company Pettifer. Congratulations to Matthew, Josie, Cai and Chelsey!

Meithrin - NurseryF1
Mae plant Blwyddyn 6 wedi bod yn gweithio ar brosiect Dylunio a Thechnoleg 'F1 in Schools'. Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.


Year 6 have been working on the 'F1 in Schools' Design and Technology project. Click HERE for more information.


24.11.08

Darllen - Reading


Mae'r wefan S4C yn llawn syniadau i helpu eich plentyn ddarllen a mwynhau llyfrau. Mae'n adran ar gyfer rhieni ac oedolion eraill sy'n barod i dreulio amser i rannu llyfrau a storiau gyda'u plant ifanc. Cliciwch YMA i ymweld a'r safle!


The S4C website is full of ideas for helping your child to read and enjoy books. It's for parents and grown-ups who are willing to find time to share books and stories with their young children. Click HERE to visit the bilingual site!20.11.08

Plannu Coed - Planting Trees
Mae blwyddyn 4 a Mrs Owen wedi bod yn brysur yn plannu coed ar dir yr ysgol!


Year 4 have been busy planting trees on the school grounds, with some expert assistance from Mrs Owen!


18.11.08

Cerdd - Music

Ensemble Blwyddyn 5 a 6 wrthi'n ymarfer! The year 5 and 6 Ensemble hard at work!


Operation Christmas Child


Thank you for the kind donations of Christmas gifts for less fortunate children.


Diolch am eich rhoddion o anrhegion Nadolig ar gyfer plant llai ffodus.


Celf - Art


Plant Blwyddyn 1 yn mwynhau sesiwn Celf.
Year 1 pupils enjoy an Art session.

Plant Mewn Angen - Children In NeedA very generous £180 was raised for Children In Need as the children came to school in fancy dress. A big thank you to everyone who contributed!
Detholiad o luniau o'r plant yn eu gwisg ffansi ar ddiwrnod Plant Mewn Angen - codwyd £180; diolch am eich cefnogaeth!
14.11.08

Blwyddyn 1 - Year 1Year 1's 'Arctic' theme has seen them making igloos, noting Welsh key words and even setting up a class camp!


Fel rhan o thema ‘Arctic’ Blwyddyn 1, mae’r plant wedi creu iglw, nodi geirfa allweddol yn y Gymraeg, a gwersylla yn y dosbarth!


3.11.08

Llyfrgell Babanod - Lending Library


Mae cyflenwad o lyfrau ychwanegol ar gael i blant Dosbarthiadau Mrs Griffith a Miss Jones. Mae croseo i deuluoedd Kingsland fenthyg y llyfrau sydd wedi eu lleoli wrth ddrws y Babanod!


A supply of extra reading books is available for children in Mrs Griffith and Miss Jones' classes. Families are welcome to borrow the books which are located in boxes near the Infants' Department Entrance!

23.10.08

Rhufeiniaid - Romans


Dyma esiamplau o waith celf gwych Dosbarth Mrs Owen! Da iawn chi Anastasia a Chelsea.


A couple of excellent sketches by pupils in Mrs Owen's class! Well done Anastasia and Chelsea!


17.10.08

Ensemble Cymru

Aeth Blynyddoedd 5 a 6 i Ysgol Uwchradd Caergybi heddiw i weld y gyntaf mewn cyfres o berfformiadau gan Ensemble Cymru.

Mae Cerddoriaeth Siambr Cymru yn ffocws newydd I Ensemble Cymru. Mae'n rhan o gynllun fydd yn gweld yr Ensemble yn mynd â cherddoriaeth siambr I nifer cynyddol o bobl a chymunedau ar draws Cymru. Mwy o wybodaeth yma.


Years 5 and 6 went to Ysgol Uwchradd Caergybi today to see the first in a series of performances by Ensemble Cymru.

Chamber Music of Wales is a new focus for Ensemble Cymru and is part of a larger plan that will see Ensemble Cymru bringing chamber music to an ever increasing number of people and communities across Wales and further afield. More information here.

14.10.08

Pel Rwyd - Netball

Llongyfarchiadau i'r tim Pel Rwyd ar gyrraedd y rownd cyn-derfynol yn y gystadleuaeth neithiwr!

Congratulations to the Netball Team on reaching the semi-final in last night's competition.

22.9.08

Celf - Art


Aeth plant Blwyddyn 6 i Ganolfan yr Ucheldre heddiw i weld gwaith yr artistiaid preswyl. Cliciwch yma i weld mwy o luniau!


Year 6 visited the Ucheldre Centre today to see the work of their artists in residence. Click here to see more images!

9.9.08

Canolfan Gymuned Kingsland - Kingsland Community Centre

Mae'r ganolfan yn gwneud cais am grant i adnewyddu'r cyfleusterau. Mae croseo i rieni alw heibio cyntedd yr ysgol i arwyddo llythyr o gefnogaeth.

The centre is making an application for grant funding to regenerate the building. Parents are welcome to sign the letter of support loacted in hallway by the school's front door.

6.9.08

Croeso - Welcome

Welcome to Ysgol Kingsland's new website. We hope that all our readers will find the site useful and interesting - remember to keep checking back for regular updates and more pictures!

Croeso i wefan newydd Ysgol Kingsland. Gobeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn un diddorol a defnyddiol, a cofiwch alw'n ol atom yn rheolaidd i weld lluniau newydd a darganfod yr hanes diweddaraf!

5.9.08

Newyddlen 1 - Newsletter 1

Headteacher
It has been most pleasing today to see the children settle back in to school-life with such enthusiasm after the Summer break - even though it doesn’t feel like we enjoyed much of a summer this year!

Personally, I’m very much looking forward to the challenge of carrying on Mr Thomas’ good work, and will strive to ensure that the school goes from strength to strength.

I wish to thank the staff for the warm welcome that they have extended to me, and also place on record my appreciation for the hard work that Mrs Jen Hood put in as Acting Headteacher last term.

I very much enjoyed meeting pupils and parents alike during last term’s Summer Fayre, and look forward to meeting more friends of the school over the next few weeks.


Pennaeth
Braf iawn oedd gwled y plant yn setlo yn ôl i fywyd ysgol gyda chymaint o frwdfrydedd heddiw ar ôl gwyliau’r haf - er na welsom lawer o ‘haf’ yng Nghymru eleni!

Yn bersonol, rwyf yn edrych ymlaen at yr her o adeiladu ar waith da Mr Thomas, a chryfhau enw da Ysgol Kingsland.

Hoffwn diolch i’r staff am eu croeso cynnes, ac hefyd ddiolch o galon i Mrs Jen Hood am ei gwaith caled fel Pennaeth Mewn Gofal tymor diwethaf.

Cefais fwynhâd o gyfarfod plant a rhieni yn ystod y Ffair Haf tymor diwethaf, ac edrychaf ymlaen at gyfarfod mwy o gyfeillion yr ysgol yn ystod yr wythnosau nesaf.

New Staff
Everyone at Kingsland would like to extend a warm welcome to our two new teachers - Miss Sara Jones (Y1) and Miss Llinos Thomas (Nursery and PPA).

Staff Newydd
Ar ran pawb yn Kingsland, hoffwn ymestyn croeso cynnes i’n hathrawon newydd - Miss Sara Jones (Bl1) a Miss Llinos Thomas (Meithrin a CPA).


Summer Refurbishment
A lot of hard work has been put into modernising some areas of the school over the summer as we look forward to a bright future. The LEA provided new toilet facilities for Y2 and Y3 boys, whilst some money raised at the Summer Fayre helped transform the Upper Junior toilets - thanks to everyone that contributed.


Gwaith Adnewyddu’r Haf
Adnewyddwyd rhai rhannau o’r ysgol yn ystod gwyliau’r haf - rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol cyffrous yma yn Kingsland. Darparodd yr Awdurdod Addysg doiledau newydd i fechgyn Bl2 a Bl3, a defnyddiwyd peth o'r arian a godwyd yn y Ffair Haf tuag at uwchraddio cyflusterau y plant hŷn. Diolch i bawb a gyfrannodd.


After-School Clubs
This year we aim to offer extra-curricular opportunities for our pupils every week. Clubs are open to children of Years 4, 5 and 6, and finish at 4pm. Urdd membership this year costs £6.

Tuesdays: Urdd (Y3 also welcome)
Wednesdays: Football and Rugby
Thursdays: Drama


Clybiau Ar Ôl Ysgol
Eleni byddwn yn cynnig cyfleoedd all-gwricwlaidd i’r plant bob wythnos. Mae’r clybiau ar agor i blant Blynyddoedd 4, 5 a 6, ac yn gorffen am 4yh. Cost aelodaeth yr Urdd eleni yw £6.

Mawrth: Urdd (Croeso i Bl3 hefyd)
Mercher: Pêl Droed a Rygbi
Iau: Drama


Lost Property
Lost property is now stored in the entrance hallway by the front door - feel free to browse through the items in the box if your child has lost something. However, may we take this opportunity to remind you that the age-old “names on jumpers” routine is the most effective for ensuring that items do not vanish!

Eiddo coll
Byddwn yn storio eitemau coll mewn bocs wrth brif fynedfa’r ysgol - a fyddech cystal ag edrych yno os yw eich plentyn wedi colli rhywbeth. Wedi dweud hyn, hoffwn eich atgoffa mai’r hen drefn o roi enw ar bob siwmper yw’r gorau i wneud yn siwr nad yw pethau yn diflannu
!

Parents’ Evening
We have scheduled a Parents’ Evening fairly early in the new term in order to give parents the opportunity to meet the new staff. Parents will be allocated appointments for Monday, 29th of September.

Noson Rieni
Rydym wedi trefnu Noson Rieni yn eithaf buan y tymor hwn er mwyn rhoi’r cyfle i rieni gyfarfod y staff newydd. Gwahoddir rhieni i ddosbarth eu plentyn/plant Nos Lun, Medi 29ain, gydag apwyntiadau yn cael eu trefnu yn agosach at yr amser.

School Dinner
School dinners cost £1.75 per day. We would be grateful if pupils would bring dinner money in envelopes clearly marked with their names and class, so that the money can be easily accounted for.

Cinio Ysgol
Cost cinio ysgol eleni yw £1.75 y diwrnod. Byddwn yn ddiolchgar petai plant yn dod â phres cino i’r ysgol mewn amlenni gyda enw’r plentyn a’r dosbarth wedi eu nodi’n glir arnynt.

Dogs
Please help us to ensure the health and safety of our pupils by keeping dogs off the school premises.

Cŵn
Byddwn yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad i helpu sicrhau iechyd a diogelwch ein disgyblion drwy gadw cŵn oddi ar dir yr ysgol.

Breakfast and Fruit
The Breakfast Club continues to be a free service available to all pupils from 8.15am daily. We will also be continuing to promote healthy eating by selling fruit to pupils at playtime for 20p per piece.


Brecwast a Ffrwythau
Mae’r Clwb Brecwast yn parhau i fod yn wasanaeth di-dâl sydd ar gael i’r holl ddisgyblion o 8.15yb. Byddwn hefyd yn parhau i hybu bwyta iach wrth werthu ffrwythau i blant am 20c yn ystod amser chwarae.


Physical Education Timetable
Class timetables are provided below - Mr Williams’ class will be swimming this half term. A donation of £1 per session would be greatly appreciated.


Gwener — Miss Thomas — Friday
Mawrth a Iau — Mrs Griffith — Tues and Thurs
Mercher a Gwener — Miss Jones — Weds and Fri
Llun a Mercher — Mrs Hood — Mon and Weds
Llun a Iau — Mrs Owen — Mon and Thurs
Iau a Gwen — Mr Williams — Thurs and Fri

Amserlen Addysg Gorfforol
Gweler yr amserlen uchod os gwelwch yn dda. Bydd dosbarth Mr Williams yn nofio yr hanner tymor hwn - gwerthfawrogwn gyfraniad o £1 y sesiwn.