22.1.15

Andy Dime One

Graffiti artist Andy Dime One returned to the school this week to liven up the walls of the hall.  The front of the hall now features a window which overlooks South Stack.  Through the window we can see Kingsland's four ships sailing (in order, depending on the number of ship points collected by the children each week).  On the right is a bookcase which is home to the weekly trophy, seen here decorated in Cambria's colours, and a scroll which lists the winning ships an their captains from previous years.  Thank you Andy - a fantastic job!

Dychwelodd yr artist graffiti Andy Dime One i'r ysgol wythnos yma i beintio waliau'r neuadd.  Gallwch weld Ynys Lawd trwy'r ffenest newydd yn du blaen y neuadd.  Hefyd mae llongau Kingsland i'w weld yn hwylio mewn trefn (yn dibynnu ar y nifer o bwyntiau llong mae'r plant wedi casglu bob wythnos). Ar yr ochr dde mae'r gwpan arian i'w weld ar y silff llyfrau, gyda rhubanau coch Cambria arno wythnos yma, a sgrôl sydd yn arddangos enwau'r llongau buddugol o'r blynyddoedd blaenorol a'u capteiniaid.  Diolch, Andy - gwaith gwych!15.1.15

Cartrefi - Homes


The current theme in Year 1 is 'homes'.  This week they have been writing about the 'Three Little Pigs'.

'Cartrefi' yw'r thema bresennol ym mlwyddyn 1.  Wythnos yma maent wedi bod yn ysgrifennu am y 'Tri Mochyn Bach'.

September Intake - Mynediad Mis Medi


Now available: application forms for next September's Nursery (age 3) and Reception (age 4) classes, to be returned to the Education Department before March 2nd.  Registration process for all local primaries now open.  

Ar gael nawr:  ffurflenni gais ar gyfer dosbarthiadau Meithrin (3 oed) a Derbyn (4 oed) Mis Medi nesaf, i'w ddychwelyd i'r Adran Addysg cyn Mawrth 2il.  Proses cofrestru ar gyfer ysgolion lleol i gyd ar agor nawr.  


14.1.15

Family Learning Evening - Noson Dysgu Teuluol


All welcome to this exciting event tomorrow night, with special guest Martin Daws, the hugely talented children's poet and rapper.  

Croeso i bawb nos fory i'r digwyddiad arbennig yma, gyda gwr gwadd Martin Daws, y bardd plant talentog.

17.12.14

Kingsland's Got Talent


Dyma enillwyr cystadleuaeth 'Kingsland's Got Talent' eleni - llongyfarchiadau i'r tair ohonynt!

Here are the winners of this year's 'Kingsland's Got Talent' competition - congratulations to the three of them!


15.12.14

Disgo Nadolig - Christmas Disco


Diolch i DJ Steve am ddarparu'r adloniant heno!

Thank you to DJ Steve for providing the entertainment this evening!


Crefft Nadoligaidd - Christmas Crafts

Mae Dosbarth Mr Pawson wedi bod yn dylunio crefftau Nadoligaidd.  Mwy o esiamplau yn albwm y dosbarth.  

Mr Pawson's class have been designing Christmas crafts.  More examples in their class album.


7.12.14

Cinio Nadolig - Christmas Dinner


Diolch i staff y gegin am ginio Nadolig blasus iawn!

Thank you to the kitchen staff for a very tasty Christmas dinner!
Noson Garolau - Carol Evening


Aeth cor Urdd Kingsland i gapel Hyfrydle nos Iau diwethaf i ganu yn y noson garolau.

Kingsland Urdd's choir went to Hyfrydle chapel on Thursday night to perform in the carol evening.