26.11.14

Air Ambulance - Ambiwlans Awyr

The school has sent a donation to the local Air Ambulance in memory of David John Williams, who passed away suddenly last week.  Better known in our school as 'DJ Dafydd John', a whole generation of our children will remember him as the friendly DJ in their annual Christmas disco.  He will be greatly missed.  

Mae'r ysgol wedi gyrru rhodd i'r Ambiwlans Awyr lleol er cof am David John Williams, ar ôl iddo farw yn frawychus o sydyn wythnos diwethaf.  Roeddwn yn ei adnabod yn well yn ein hysgol ni fel 'DJ Dafydd John', gyda chenhedlaeth gyfan o blant Kingsland yn ei gofio fel y DJ gyfeillgar yn eu disgo Nadolig blynyddol.  Byddwn yn ei fethu yn fawr iawn. 


19.11.14

Round Table

Diolch i Round Table Caergybi am ddod a siec am £50 i'r ysgol - gwobr dosbarth Mrs Williams am greu Guto Ffowc mor ar gyfer y coelcerth eleni.

Thank you to Holyhead Round Table for bringing a cheque for £50 to school - the prize for Mrs Williams' class for making such a good Guy Fawkes for this year's bonfire.  


17.11.14

Cynhadledd Bywyd Ysgol - School Life Conference

Diolch i'r ddau fachgen yma am fynychu'r Gynhadledd Bywyd Ysgol heddiw.  Cawsant ganmoliaeth gan y gynulleidfa am helpu'r pennaeth i gyflwyno gweledigaeth yr ysgol ynglŷn â chyfleoedd i blant chwarae, ac am ateb eu cwestiynau gyda hyder.  

Thank you to these two boys for attending the School Life Conference today.  They received praise from the audience for helping the headteacher to present the school's vision with regards to play opportunities, and for answering their questions with confidence.  


15.11.14

Plant Mewn Angen - Children In Need

Diolch am eich cefnogaeth - £188 wedi ei godi ar gyfer Plant Mewn Angen.

Thank you for your support - £188 raised for Children In Need.


13.11.14

Ymweliad Harri'r VII - Henry VII's Visit

Daeth Harri'r VII i'r ysgol heddiw, diolch i gwmni drama 'Mewn Cymeriad'.  Mae'r adran Iau yn astudio'r Tuduriaid eleni.  

Henry VII visited school today, thanks to the 'In Character' drama company.  The Junior department are studying the Tudors this year.


  

5.11.14

Guto Ffowc - Guy Fawkes

Llongyfarchiau i ddosbarth Mrs Williams am ddod yn drydydd yng nghystdleuaeth y Round Table eleni!  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.

Congratulations to Mrs Williams' class for their third place in this year's Round Table competition!  More pictures in the class Picasa album.  


23.10.14

Elusen - Dog's Trust - Charity

Fe wnaeth dosbarth Mrs Owen gwerthu lolipops ia heddiw i godi arian ar gyfer yr elusen 'Dog's Trust'.  Codwyd £50 - diolch i bawb!

Mrs Owen's class organised a sale of ice lollies in aid of the Dog's Trust today.  £50 raised - thank you all!
19.10.14

Caergybi a'r Iseldiroedd - Holyhead and the Netherlands

Cynrychiolwyd yr ysgol gan aelodau o'r 'Sea Cadets' mewn seremoni i gofio'r cyswllt hanesyddol o'r ail ryfel byd  rhwng Caergybi a'r Iseldiroedd ar brynhawn Dydd Gwener.

Members of Holyhead's Sea Cadets represented the school at a ceremony on Friday which commemorated Holyhead's links with the Netherlands, forged during the Second World War.
15.10.14

Ymweliad Oriel Mon - Oriel Mon Visit

Aeth dosbarth Mrs Owen i Oriel Mon heddiw i gymryd rhan mewn gweithdy celf.  

Mrs Owen's class visited Oriel Mon today to take part in an art workshop.  


Blwyddyn 7 - Year 7

Braf oedd gweld disgyblion Blwyddyn 7 yn ymweld heddiw a chlywed eu straeon o'r uwchradd.

It was nice to see Year 7 visit today and to hear their stories from the high school.  


9.10.14

Diogelwch ar y we - Internet safety

Dyma rai o bosteri Dosbarth Mrs Owen sy'n rhannu negeseuon am ddiogelwch ar y we.

Here are some posters from Mrs Owen's class which share messages about internet safety.