3.9.14

Amser Chwarae - Playtime

Dyma cyswllt i albwm Amser chwarae eleni yn ein oriel Picasa.  Byddwn yn ychwanegu mwy o luniau yn ystod y flwyddyn.  

Here's a link to this year's Playtime album in our Picasa gallery.  More picture to be added throughout the year.
2.9.14

Newyddlen - 42 - Newsletter


Gardd yr Ysgol - School Garden

The school garden was ransacked during the holidays.  It is a place that has brought joy to many children over the past six years.  Maths, reading and writing are certainly important, but I believe that the most valuable lessons we can teach our children are about caring and respect - the school garden has been a valuable resource for achieving this, and will be again sooner rather than later.  I thought about posting pictures of the damage, but decided against it - instead here are some pictures of the children who have passed through the school, all happy and with bundles of enthusiasm.  A timely reminder at the start of term of what we all strive to do here - put a smile on the faces of our pupils and inspire them.  


Cafodd ardd yr ysgol ei ddinistrio yn ystod y gwyliau.  Mae hi'n lle sydd wedi dod a phleser i nifer fawr o blant dros y chwe blynedd diwethaf.  Er bod maths, darllen ac ysgrifennu yn sicr yn bwysig, credaf fod dysgu ein plant am ofalu a pharch yn bwysicach byth - mae gardd yr ysgol wedi bod yn adnodd gwerthfawr wrth geisio gwneud hyn, ac mi fydd eto.  Meddyliais am gyhoeddi lluniau o'r difrod, ond penderfynais yn erbyn gwneud - yn lle dyma luniau o rhai o'r plant sydd wedi pasio trwy'r ysgol, pob un ohonynt yn hapus ac yn llawn brwdfrydedd.  Ar ddechrau'r tymor, mae'n ein hatgoffa o'r hyn yr ydym i gyd yn ceisio gwneud yma yn yr ysgol - ysbrydoli'r plant a rhoi gwen ar eu hwynebau.   


Croeso - Welcome

Croeso i blant newydd ein dosbarth meithrin!  Rydym wedi creu albwm o luniau yn adran Picasa'r wefan yma.  Byddwn yn ychwanegu ato trwy'r flwyddyn.

Welcome to all our new nursery pupils!  We've created an album of photographs in the Picasa section of our website, here.  We'll add to it throughout the year.
17.7.14

Dagrau - Tears

Roedd yna ddagrau ym Mlwyddyn 6 heddiw.  Na, dim wrth feddwl am eu diwrnod olaf yfory, ond wrth blicio nionod ar gyfer coginio latkes Iddewig!  Blasus iawn cofiwch!

There were tears in Year 6 today.  No, not when thinking of their last day with us tomorrow, but when peeling onions for cooking Jewish latkes!  Very tasty mind!Newyddlen - 41 - Newsletter10.7.14

Addysg Grefyddol - Religious Education

Dyma rai o blant Blwyddyn 5 yn astudio arteffactau Iddewig.

Here are some Year 5 pupils studying Jewish artefacts. 9.7.14

Ymweliad Tyddyn Môn - Tyddyn Môn Visit

Aeth dosbarth Mrs Owen i ganolfan ailgylchu Tyddyn Môn wythnos yma i weld beth sy'n digwydd i'r dillad rydym yn casglu yn y banc dillad.  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.  

Mrs Owen's class visited Tyddyn Môn recycling centre this week to see what happens to the clothes collected in our clothes bank.  More pictures in the class album.  

7.7.14

Bwydlen Americanaidd - American Menu

Roedd gennym bwydlen Americanaidd arbennig yn ffreutur yr ysgol Dydd Gwener diwethaf!  Mwy o luniau yma.  

There was a special American themed menu in the school canteen last Friday!  More pictures here.


Clwb Criced - Cricket Club

Mae'r clybiau i gyd wedi gorffen am y flwyddyn academaidd, ond dyma albwm o luniau o'r clwb criced wythnos diwethaf...

The clubs have all finished now for the academic year, but here's an album of pictures from last week's cricket club...3.7.14

Sw Bae Colwyn - Colwyn Bay Zoo

Rydym wedi ychwanegu lluniau o blant Mrs Wililams yn y sw ddoe i albwm y dosbarth.

We've added pictures of Mrs Wiliams' children in the zoo yesterday to the class album.2.7.14

Ymweliad traeth - Beach visit

Aeth Dosbarth Mrs Bidwell i draeth Rhosneigr am y diwrnod heddiw!  Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.

Mrs Bidwell's class went to Rhosneigr beach for a day out today.  More pictures in the class album.  Cerdd - Music

Plant Blwyddyn 5 yn defnyddio 'boomwhackers' yn eu gwers cerddoriaeth...

Year 5 pupils use 'boomwhackers' in their music lesson...