17.5.18

Lluniau Dosbarth Yfory/ Class photos tomorrow
Cofiwch!
Yfory bydd y ffotograffydd Gwynant Parri yn yr ysgol i dynnu lluniau dosbarth.

Remember!
Tomorrow the photographer Gwynant Parri will be in the school to take class photographs.

Image result for photographer

9.5.18

Pam mae gan y fuwch goch gota smotiau? Why do Ladybirds have spots?

Pam mae gan y fuwch goch gota smotiau?
Why do Ladybirds have spots?

Mae'r dosbarth derbyn wedi bod yn astudio trychfilod. Trefnodd Miss Jones daith addysgol i Pili Palas. Cafodd y plant lawer o hwyl yn astudio gwahanol drychfilod.

This term the reception class have been learning about mini beasts. Miss Jones organised a lovely trip to Pili Palas. The children had a wonderful time exploring and learning about the different mini beasts.4.5.18

Cardiau Post gan yr artist lleol Janet Bell Beautiful Postcards from the local artist Janet Bell

Cardiau Post gan yr artist lleol Janet Bell
Beautiful Postcards from the local artist Janet Bell

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn astudio gwaith yr artist lleol Janet Bell. Derbyniodd y plant gardiau post gwych gan yr artist. Isod gweler y capteiniaid ym mlwyddyn 6 â'r cardiau post.

Mr Pawsons class have been studying the work of local artist Janet Bell. The pupils received some wonderful postcards from her. Below are the year 6 captains with their postcards.30.4.18

Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd! Spring has sprung!

Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd!
Spring has sprung!

Mae dosbarth Miss Thomas a Mrs Hood wedi mwynhau garddio hefo Hayleigh yn ystod y flwyddyn. Tymor yma bu blwyddyn 2 Miss Thomas yn plannu tatws. Bu dosbarth Mrs Hood yn plannu cennin pedr a briallu mewn tybiau ym mlaen yr ysgol.

Over the last year pupils in Miss Thomas and Mrs Hood's class have been working with Hayleigh the gardener. This term year 2 students have been busy bees planting potatoes, while pupils from Mrs Hood's class have been planting up tubs with daffodils and primroses.

Ewch at Flickr i weld mwy o luniau
There are more photos on Flickr
16.4.18

Eglwys Sant Cybi - Saint Cybi's Church

Eglwys Sant Cybi

Dydd Mawrth aeth Blwyddyn 1 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi. Cafodd y plant wasanaeth bedydd i doli 'Jack'.


Ewch at flickr i weld mwy o luniau

On Tuesday Year 1 visited Saint Cybi's Church. The children experienced a baptism service, where their doll 'Jack' was baptised. 
There are more photos on Flickr
Aeth blwyddyn 3, 4, 5 a 6 i ymweld ag Eglwys Sant Cybi ddydd Iau i ddysgu am yr Eglwys.

The Years 3, 4, 5 and 6 pupils visited St Cybi's Church on Thursday to learn about the Church. 


12.4.18

Mae goriadau wedi cael ei adael yn y cyfnod sylfaen bore ma. Some car/ house keys have been found in the infants cloak room this morning.

Mae goriadau wedi cael ei adael yn y cyfnod sylfaen bore ma. 

Some car/ house keys have been found in the infants cloak room this morning. 

27.3.18

Diwrnod Uwcharwyr! / Super Hero day! Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. Codwyd £133 at WWF. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF. Thank you for your support.

Cafodd y plant lawer o hwyl yn gwisgo fel uwcharwyr ddydd Gwener. 
Codwyd £133 at WWF.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.
The children had fun dressing up as Super Heros. The school raised £133 towards the WWF.
Thank you for your support.


25.3.18

Pasg hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg! Happy Easter, enjoy the Easter holidays!


Llongyfachiadau i Liam o Flwyddyn 2, sydd wedi ennill cystadleuaeth lliwio. Derbyniodd wy Pasg fel rhodd gan archfarchnad Morrisons.
Well done Liam from Year 2, who won a colouring competition. He received an Easter egg as a prize from Morisons supermarket.Mae blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn gwneud tariannau Rhufeinig.
Year 5 and 6 have been making Roman Shields.Mae blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu am ffracsynau gan ddefnyddio cacennau.
Year 2 have been using cakes to learn about fractions.Mae'r  dosbarth derbyn wedi gwneud hetiau Pasg.
The reception class have made Easter bonnets. 

**** Mae dyddiad trip Blwyddyn 1 i'r Eglwys wedi newid o'r 9fed i'r 10fed o fis Ebrill, ymddiheuriadau. Year 1's trip to St Cybi's Church has been changed from the 9th to the 10th of April. Apologies for any inconvenience.****

Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn dysgu am y Pasg.


Year 1 have been learning about Easter.

Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.
Visit Flickr for more photos.

Pasg Hapus, mwynhewch gwyliau'r Pasg!
Happy Easter, enjoy the Easter Holidays!


9.3.18

Dydd Gwener prysur!! / What a busy Friday!!

Cawsom lawer o hwyl yn yr ysgol heddiw yn dathlu diwrnod y llyfr.
Prynhawn yma chwaraeodd tim pel droed yn erbyn Ysgol Goronwy Owen o Benllech, 1-3 i Ysgol Goronwy Owen oedd y sgor defynol.
Ewch at Flickr i weld mwy o luniau.

We've had a great time celebrating World Book day!
This afternoon our football team played against Ysgol Goronwy Owen of Benllech. The final score was 1-3 to Ysgol Goronwy Owen.
There are more photos on Flikr.Ar dydd Iau cymerodd rhai o'r disgyblion ran yng ngorymdaith Dewi Sant, yn y dref. 
On Thursday some of the pupils took part in the St David's parade through the town. 

7.3.18


Yn ystod yr wythnos daeth nyrs i'r ysgol at ddisgyblion cyfnod allweddol 2 i drafod bwyta'n iach. Hefyd, ymwelodd Mr Llion Williams a'i sioe 'mewn cymeriad'. Soniodd am ddatblygiad yr iaith Gymraeg. Ewch at Flickr i weld mwy o luniau. 

This week the school nurse visited the pupils in Key Stage 2 to discuss healthy eating. Mr Llion Williams visited with his show 'in character' about the development of the Welsh language. Pupils very much enjoyed the show. There are more photos on Flikr.


Diwrnod y llyfr 9.3.18 / World Book day 9.3.18


Dydd Gwener yma bydd cyfle i'r plant wisgo i fyny fel eu hoff gymeriad llyfr, neu dod a'u hoff lyfr i'r ysgol.

This Friday pupils will have the opportunity to dress up as their favourite book character, or bring their favourite book with them to school.