11.4.14

Naid Noddedig - Sponsored Bounce

Diolch i chi am eich cefnogaeth anhygoel heddiw - roedd ein Naid Noddedig yn llwyddiant mawr, £1645 wedi ei dderbyn gyda £750 ar y ffordd o Fanc Barclays!

Thank you all for your tremendous support today - our Sponsored Bounce was a big success, £1645 raised with a further £750 to come from Barclays Bank! 

9.4.14

Addysg Awyr Agored - Outdoor Education

Mae dosbarth Mrs Owen hanner ffordd trwy gwrs addysg awyr agored.  Dyma rai ohonynt ym Mhorth Dafarch heddiw.  Mae mwy o luniau yn albwm Picasa Blwyddyn 5, a byddwn yn ychwanegu mwy byth yn ystod y gwyliau.

Mrs Owen's class are half way through an outdoor education course.  Here are some of them at Porth Dafarch today.  There are more pictures in the Year 5 Picasa album, and we will add more again during the holidays.

8.4.14

Coginio - Cooking

Dyma rai o blant Dosbarth Mrs Hood yn coginio heddiw.  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.

Here are some of Mrs Hood's class cooking today.  More pictures in the class Picasa album.  2.4.14

PC Brian Jones

PC Brian Jones visited the school this week to take lessons on behaviour and bullying with pupils throughout the school.  

Fe ddaeth PC Brian Jones i'r ysgol wythnos yma i gymryd gwersi ar ymddygiad a bwlio efo plant trwy'r ysgol.  

1.4.14

Ymweliad Canolfan Telford - Telford Centre Visit

Mrs Owen's class visited the Telford Centre in Menai Bridge recently as part of their project on bridges.  More pictures in the class Picasa album.  

Fe aeth dosbarth Mrs Owen i'r Ganolfan Telford ym Mhorthaethwy yn diweddar fel rhan o'u prosiect ar bontydd.  Mwy o luniau yn albwm Picasa y dosbarth.  26.3.14

Eisteddfod Ddawns - Dance Eisteddfod

Congratulations to the Urdd members in year 6 for performing so well in the Dance Eisteddfod.  Thanks to Mrs Jemma Owen for teaching them.  

Llongyfarchiadau i aelodau'r Urdd ym mlwyddyn 6 am berfformio mor dda yn yr Eisteddfod Ddawns.  Diolch i Mrs Jemma Owen am eu hyfforddi.

20.3.14

Addysg Gorfforol - Physical Education

Year 6 design their own games in their physical education lesson today.

Blwyddyn 6 yn cynllunio gemau eu hunain yn y gwers addysg gorfforol heddiw.


19.3.14

Blwyddyn 1 - Year 1

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm Picasa Blwyddyn 1...

We've added more pictures to the Year 1 Picasa album...

18.3.14

Dillad Tseiniaidd - Chinese Clothes


Daeth Meng efo dillad traddodiadol efo hi i'r Clwb China wythnos diwethaf.  Dyma rai o'r plant yn gwisgo i fyny.

Meng brought some traditional clothes with her to the China Club last week.  Here are some of the children dressing up.

17.3.14

Tai Tlodion - Alms Houses

Dyma ganlyniad ein hymgyrch i ail-greu llun adnabyddus o Dai Tlodion Kingsland sydd gyferbyn a'r ysgol.  Diolch i Mr Cave a Mr Burnell am dynnu'r lluniau!  Mwy o luniau yma.  

Here is the result of our effort to recreate a well known picture of the Kingsland Alms Houses which are opposite the school.  Thank you to Mr Cave and Mr Burnell for taking the pictures!  More here.


12.3.14

Llythrennedd - Literacy

Here are some Reception aged children looking for letters in the sand to spell words associated with the class theme.

Dyma blant y Derbyn yn chwilio am lythrennau yn y tywod er mwyn sillafu geiriau sydd yn cyd-fynd a thema'r dosbarth.  

  
10.3.14

Amser Chwarae - Play Time


Rydym wedi ychwanegu i'r albwm Picasa "Amser Chwarae 2013/14".

We've added to the "Amser Chwarae 2013/14" Picasa Album.
Mor Ladron - Pirates

The theme in the Reception class at present is Pirates.  

Y thema yn y Dosbarth Derbyn ar hyn o bryd yw Mor Ladron.  

7.3.14

Ty Peryglon - Dangerpoint

Year 6 visited Dangerpoint house this week to learn about safety in different environments.

Aeth Blwyddyn 6 i ymweld a'r Ty Peryglon wythnos yma i ddysgu am ddiogelwch mewn amgylchiadau gwahanol.  

6.3.14

Dydd Gwyl Dewi Sant - St David's Day


We celebrated St David's day with a special service earlier this week.

Fe wnaethom ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda gwasanaeth arbennig yn gynharach yn yr wythnos.