16.12.16

Diolch - Thank you

Mae fy nghyfaill a minnau wedi pacio ein bagiau a chloi i fyny am y tro olaf.  Gair i ddiolch o galon am yr holl gyfarchion ac anrhegion, a dymuniadau gorau i bob aelod o gymuned Ysgol Kingsland - Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda i bob un ohonoch - Mr R.

My little friend and I have packed our bags and locked up for the last time.  A quick note to thank you ever so much for all the messages and gifts, and best wishes to every member of the Ysgol Kingsland community - merry Christmas and a happy new year to each and every one of you - Mr R.  10.12.16

Kingsland's Got Talent

Llongyfarchiadau i'r enethod Blwyddyn 6 yma am dal gafael ar eu teitl 'Kingsland's Got Talent' yn y cystadleuaeth ddoe!

Well done to these Year 6 girls for retaining their 'Kingsland's Got Talent' title in yesterday's competition!


7.12.16

Sioe Nadolig - Christmas Show

Mae'r lluniau cyntaf o sioe Nadolig 2016 arlein yn barod - edrychwch ar ein tudalen flickr.  Cofiwch edrych eto yn y dyddiau nesaf am fwy o luniau.

The first pictures of the 2016 Christmas show are online already - have a look at our flickr page.  Remember to check back over the next few days for more pictures.  


22.11.16

Afalau Morrisons - Morrisons Apples

Diolch i archfarchnad Morrisons am ddod a choeden afalau i'r ysgol i blannu, ac am eu rhodd o afalau ffres i'r plant i annog bwyta'n iach.

Thank you to Morrisons for bringing an apple tree to school to plant, and for their gift of fresh apples for the children to promote healthy eating.  


20.11.16

Diwrnod Plant Mewn Angen - Children In Need Day

Dyma rai o blant Kingsland yn codi ymwybyddiaeth o elusen Plant Mewn Angen echddoe.

Here are some children in Ysgol Kingsland raising awareness of Children in Need day on Friday.  


16.11.16

Ymweliad Caterlink - Caterlink Visit

Daeth Caterlink i'r ysgol heddiw gyda sesiwn blasu ar gyfer Blwyddyn 4.  Cawsant wers am sut mae'r tafod yn prosesu blas bwyd a chyfle i arbrofi.

Caterlink visited the school today with a tasting session for Year 4.  They had a lesson about how the tongue processes the taste of food and a chance to experiment.