25.11.15

Garddio - Gardening


Mae yna digon o waith caled i'w wneud yng ngardd yr ysgol wrth i'r gaeaf agosau...

There's plenty of hard work to be getting on with in the school garden as the winter approaches...  16.11.15

Canolfan Gymunedol Kingsland - Kingsland Community Centre

Diolch i gôr yr ysgol am gynrychioli'r ysgol mor dda pan gafodd Canolfan Gymunedol Kingsland ei agor yn swyddogol nos Sadwrn.  

Thank you to the school choir for representing us so well when the Kingsland Community Centre was officially opened on Saturday night.  


12.11.15

Rhifedd yn y Cyfnod Sylfaen - Numeracy in the Foundation Phase


Done well, the Foundation Phase is about providing learning experiences in imaginative way that caters for children who are visual, audial and kinaesthetic (tactile) learners.  Today, Year 2 learnt about tally charts, helping Boo Boo the panda to count down the days to his birthday.  More pictures in the class album.

Ar ei orau, mae'r Cyfnod Sylfaen yn ymwneud a darparu profiadau dysgu mewn ffyrdd dychmygol i blant mewn modd sydd yn ystyried gofynion dysgwyr gweledol, clywedol a chinesthetig.  Heddiw, bu blwyddyn 2 yn dysgu am siartiau tali, trwy helpu Boo Boo y panda i gyfri i lawr y diwrnodau tan ei benblwydd. Mwy o luniau yn albwm y dosbarth.  
20.10.15

Amser Chwarae - Playtime


Rydym wedi ychwanegu lluniau i'n albwm 'Amser Chwarae' yn yr oriel Picasa ar ein gwefan.

We've added images to the 'Playtime' album in the Picasa gallery on our website.  17.10.15

Cinio Cwpan y Byd - World Cup Dinner

Diolch i staff y gegin am addurno'r neuadd ddoe i ddathlu Cwpan y Byd Rygbi 2015.  Cawsom wledd, a daeth nifer o blant i'r ysgol mewn gwisg ffansi!  Mwy o luniau yn ein oriel Picasa.

Thank you to the kitchen staff for decorating the hall yesterday to celebrate the 2015 Rugby World Cup.  We had a feast, and a number of children came to school in fancy dress!  More pictures in our Picasa gallery.  


12.10.15

Tai Crynion - Celtic Roundhouses

Mae plant yr Adran Iau yn cael cyfle i ymweld a thai crynion Llanddeusant wythnos yma.  Mwy o luniau yma.  

Children in the Junior department have the opportunity to visit the Celtic Roundhouses in Llanddeusant this week.  More images here.