27.6.19

COFIWCH!! Ffair Haf yfory/ REMEMBER Summer Fair tomorrow
Bydd/ There will be: 

  • Castell neidio/ bouncy castle                            
  • Saethu at y gol/ football penalties
  • Stondin deganau/ toy stall
  • Stondin teisennau/ cake stall
  • Twb lwcus/ lucky dip
  • Hufen ia/ Ice cream 
  • Stondinau bwyd/ Food stalls
  • Paentio wynebau/ Face painting
  • Gwerthu Llyfrau/ book stall
  • Gwlychu'r rhiant/ Soak the parent 
A mwy/ and more
Dewch i ymuno a'r hwyl! / Come and join the fun!

4.7.18

Ffair Haf/ Summer Fair

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cefnogaeth. Codwyd £836.70 i'r Ysgol.
Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Thank you very much for your support. We raised £836.70 for the school.
Visit Flickr for more photos!

Llongyfarchiadau i Charlie, Blwyddyn 4, am ennill y gystadleuaeth dyfalu faint o Lego oedd yn y pot!

Congratulations to Charlie, Year 4, for winning the guess how many Lego bricks were in the jar!  29.6.18

Twrnament Rygbi/ Tag Rugby Tournament

Pencampwyr y Plat, twrnament tag Rygbi Caergybi!

Plate winners- Holyhead tag Rugby tournament!
28.6.18

Trawsgwlad Ynys Mon yn Plas Newydd/ Anglesey Cross- Country in Plas Newydd

Yn ddiweddar, bu saith o ddisgyblion yn cystadlu yn y ras trawsgwlad derfynol i Ysgolion Ynys Mon yn Mhlas Newydd. LLongyfarchiadau  i  bob un ar eu llwyddiant.


Last week pupils took part in the Anglesey Schools cross-country final at Plas Newydd. Congratulations to all the pupils who took part! 

Anglesey Adventures! Bu Blwyddyn 5 a 6 yn Rhoscloyn hefo Anglesey Adventurers i ddysgu am 'coasteering a orienteering'. Cafon nhw andros o hwyl! / Last week Year 5 and 6 visited Rhoscolyn with Anglesey Adventures to learn coasteering and orienteering skills. Fun was had by all.

Aeth plant Blwyddyn 5 a 6 i Rhoscolyn efo Anglesey Adventures i ddysgu sgiliau 'coasteering' a chyfeiriannu. Cawson nhw andros o hwyl!


Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Year 5 and 6 visited Rhoscolyn with Anglesey Adventures to learn coasteering and orienteering skills. Fun was had by all. More photos on Flickr!

22.6.18

Gwyl Criced/ Cricket Festival

Llongyfarchiadau i dim criced Blwyddyn 5 ar eu llwyddiant yn y twrnament Criced yn Penrhos. Diolch i Sam Painter o Criced Cymru am drefnu. 

Ewch at Flickr am fwy o luniau!

Well done to the Year 5 cricket team on their success at the cricket tournament at Penrhos. Thank you to Sam Painter from Cricket Wales for organising the cricket festival. 

More photos on Flickr!


18.6.18

Mr John Cave

It is with a very heavy heart that we have had to say good-bye to a real gentleman, a friend and a huge part of the Ysgol Kingsland family.  Mr Cave was an active, well-regarded and much loved governor at Ysgol Kingsland for many years.  Our school’s resident photographer who captured many amazing pictures at school plays, sports day, leavers assembly's and the list goes on.   The epitome of a gentleman with a wealth of local knowledge second to none. The children adored him and respected him, as did parents, teachers and staff. It's been very hard to find a photograph of John as he was always the one holding the camera! Here are a few photographs at Ysgol Kingsland. We will all miss you Mr Cave but you'll never be forgotten. Rest In Peace.   

Gyda chryn dristwch rydym yn gorfod ffarwelio gyda gŵr bonheddig, ffrind a rhan annatod o deulu Ysgol Kingsland. Roedd Mr Cave yn llywodraethwr gweithgar, yn barchus a charedig iawn yn Ysgol Kingsland ers blynyddoedd lawer. Ffotograffydd preswyl ein hysgol a dynnodd llawer o luniau anhygoel ddiwrnod mabolgampau ysgol, y digwyddiadau chwaraeon, gwasanaethau gadael a llawer mwy.   Roedd yn ddyn â chyfoeth o wybodaeth leol. Roedd gan y plant, rhieni, athrawon a staff gymaint o barch iddo. Bu'n anodd iawn dod o hyd i lun o John gan ei fod bob amser yn dal y camera! Dyma ambell lun o honno yn Ysgol Kingsland. Byddwn ni i gyd yn eich colli Mr Cave ond ni fyddwn byth yn eich anghofio. Cysgwch yn dawel.